Đá Gà Cựa Sắt Mới Nhất Ngày 02/02/2020

Trận 2: HủyTrận 3Trận 4Trận 5Trận 6Trận 7 : gà hay Trận 8 : gà hayTrận 9


Đá Gà Cựa Sắt Mới Ngày 02/02/2020 Trận 10

Đá Gà Cựa Sắt Mới Ngày 02/02/2020 Trận 11

Đá Gà Cựa Sắt Mới Ngày 02/02/2020 Trận 12 : HủyTrận 13

Đá Gà Cựa Sắt Mới Ngày 02/02/2020 Trận 14

Đá Gà Cựa Sắt Mới Ngày 02/02/2020 Trận 15: HủyTrận 16

Đá Gà Cựa Sắt Mới Ngày 02/02/2020 Trận 17

Trận 18: Hủy
Trận 19: Hủy
Trận 20

Đá Gà Cựa Sắt Mới Ngày 02/02/2020 Trận 21

Đá Gà Cựa Sắt Mới Ngày 02/02/2020 Trận 22

Đá Gà Cựa Sắt Mới Ngày 02/02/2020 Trận 23

Đá Gà Cựa Sắt Mới Ngày 02/02/2020 Trận 24

Trận 25 : HỦy

Trận 26

Đá Gà Cựa Sắt Mới Ngày 02/02/2020 Trận 27

Đá Gà Cựa Sắt Mới Ngày 02/02/2020 Trận28

Đá Gà Cựa Sắt Mới Ngày 02/02/2020 Trận 29

Trận 30 : Hủy
Trận 31Trận 32 : hay


Trận 33

Trận 34 : Hủy
Trận 35


Trận 36